Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História obce

Prvá písomná zmienka o obci Teplička pochádza z roku 1328. Zakladateľom obce bol gróf Batys Mariássy, potomok najmohutnejších veľmožov, maďarských kopijníkov, ktorí so svojím bratom Mikulášom doviedli v roku 1270 z Nového Targu Rusínov a nimi založili osady lokalizované po južnej strane rieky Hornád a to: Tepličku, Závadku a Poráč. Obec sa menovala po mene zakladateľa: „Batysovce“. Vtedy existovali dve osady pod menom Batysovce: jedna v lese „Chetene“, a druhá  pri Markušovciach. Aby ich rozoznali, poslednej dali ruské meno „Thoplica“ po teplej vode, ktorá nezamrzne ani v zime. Z historických prameňov vyplývajú tieto názvy obce: 1328 Toplica, 1345 Thoplicza, que al. N. villa Botizappellatur, 1474 Toeplicza, 1773 Tepliczka, 1808 Teplička. 

Keď si osadníci vystavili príbytky, Ján Kacian dal budovať kostol. V roku 1766 bol zakúpený zvon, obnovil sa chrám a prerobil sa vchod cez vežu. Postavený bol nový organ. Obraz Panny Márie na hlavnom oltári maľoval roku 1853 levočský maliar Jozef Czaueziga. V roku 1920 si obec zadovážila nový hlavný oltár a v roku 1923 si veriaci zakúpili dva nové zvony. V roku 1928 bol v obci založený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vykonáva svoju činnosť dodnes. Nová hasičská zbrojnica bola vybudovaná v roku 1933 spojená so strážnicou a zriadené boli 2 betónové nádrže na vodu. Od roku 1946 sa začala v obci rozsiahla výstavba. Zriadila sa železničná zastávka Pod Tepličkou s názvom Teplička nad Hornádom. Výstavbu cesty Sp. Nová Ves - Teplička ukončili v roku 1958 a od 20.1.1959 začala pravidelná autobusová doprava. Obec si dala zhotoviť pečať v roku 1756. V pečatnom poli je vyobrazený rytier na koni bojujúci s drakom. Na základe tejto skutočnosti a odborného posudku PhDr. Ivana Chalupeckého, dal obecný úrad žiadosť o vypracovanie návrhu erbu a vlajky obce, ktoré vypracoval pán Vladimír Labuda a schválila Heraldická komisia MV SR dňa 27. mája 1997 pod číslom HR 183 / I -60/ 97.

 F267

 F185b  F110a

                   F245

 F244

 F61

 

F152  F146

F150  F151

 F62

Poľnohospodárstvo, lesníctvo

Až do novoveku bola obec poddanskou roľníckou dedinou. Poľnohospodársku pôdu obhospodaruje poľnohospodárske družstvo, ktoré má po zlúčení správne sídlo v Smižanoch. Časť pôdy obhospodarujú aj samostatne hospodáriaci roľníci. Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany vzniklo na jeseň 1957 a od roku 1974 sa k nemu pričlenilo aj JRD Teplička. V katastri obce Teplička je 223 ha lesa, na ktorom do roku 1952 hospodárili lesné spoločnosti a od roku 1952 štátne lesy. Ako nástupnícka spoločnosť bývalých spoločností vznikla Lesná spoločnosť URBARIÁT a spol. Jej prvá členská schôdza sa uskutočnila 31.8.1991. Po dohode o vydaní nehnuteľnosti medzi PD „Čingov“ Smižany a lesnou spoločnosťou sa postupne začalo s ťažbou kalamitného dreva, jeho odpredajom a pasienkovou činnosťou.

 F91b

F98 

F190c

F223

F96a

 F97a

F97b

 F230

F220

F92a 

F91a

F282

F281

   F71

Kultúra a šport

Sakrálnou dominantou obce je rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie, ktorý bol pôvodne gotický, jednoloďový, z prvej štvrtiny 14. storočia. V roku 1775 bol zbarokizovaný a v roku 1909 rozšírený o dve bočné lode. Prestavaná veža má goticky združené okná s trojlistovou kružbou. Zo stavebných dominant nachádzajúcich sa v katastri obce je potrebné uviesť 30m výškovú stavbu „ Televízny prevádzač STV 1 Teplička“ postavený v roku 1995 a uvedený do prevádzky v tom istom roku. V obci je zriadená Základná škola s materskou školou.

   F56      F65

                   F154

V oblasti kultúry je v obci zriadená obecná knižnica, ktorá bola založená už v roku 1925 a slúži dodnes. Divadlo sa v obci začalo hrať v roku 1930. Vznikol Folklórny súbor Tepličan, známy svojim ľudovým pásmom, piesňami či krojom. Tepličský kroj sa vyznačoval jednoduchosťou a skromnosťou. Bol ušitý z doma tkaných látok. V mužskom kroji prevládala biela farba. Čižmy a baranica boli čiernej farby, vesta tmavomodrej a ozdoba nohavíc červenej farby. V ženskom kroji prevládala v zimnom oblečení tmavomodrá farba, v letnom oblečení vrchná časť odevu sa vyznačovala pestrými kvetovanými vzormi. Kroj vyjadroval aj postavenie ľudí v spoločenstve. Mužský kroj vyjadroval jednoduchosť a vážnosť mužov. Ženský kroj zas skromnosť a pracovitosť žien, v lete zvýrazňoval aj ich krásu. Folklórny súbor Tepličan, ale aj Detská tvorivá skupina detí z Tepličky sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrno – spoločenských podujatí nielen v obci, ale aj v jej okolí. Svojou činnosťou tak prispievajú k prezentácii obce a dávajú ju do povedomia širokému okoliu.

V oblasti športu je k dispozícii multifunkčné ihrisko a taktiež aj futbalové ihrisko s tribúnou. V obci je zriadený aj OŠK (obecný športový klub) Teplička, ktorého história siaha do druhej polovice minulého storočia.

Pre svoje výhodné komunikačné postavenie má obec ideálne možnosti pre rozvoj cestovného ruchu, ktorému prispela aj výstavba rekreačnej chatovej osady Pod Tepličkou, v súčasnosti s lokalizáciou cca 100 chát. 

 

Starostovia obce Teplička a predsedovia MNV v Tepličke :

1934- Ján Dutko

1945- Ján Filip

1946- Jozef Biacovský

1948- Michal Tekáč

1950- Ján Dzimko

1954- Ján Koňak

1960- Jozef Chlebový

1962- Jozef Biacovský – odvolaný r. 1963

1963- Štefan Timko

1964- Michal Hamráček

1981- Ján Merčák

1990- Katarína Cipkalová

1994- Ing. Štefan Jasečko

1998- Ladislav Koňak

2014- Mgr. Katarína Jasečková

2018- Peter Lačný