Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce Teplička je od decembra 2021 Mgr. Martin Hamráček, PhD., ktorý bol zvolený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov.

Za svoju činnosť sa kontrolór zodpovedá obecného zastupiteľstvu, ktorému najmenej raz ročne podáva správu o svojej činnosti.

ÚLOHY A FUNKCIA KONTROLÓRA OBCE

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce  vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencie obce, predovšetkým vykonáva kontrolu:

a)      zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,

b)      príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,

c)      vybavovania sťažností a petícií,

d)      dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,

e)      plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

f)       dodržiavania interných predpisov obce,

g)      plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Ďalej hlavný kontrolór:

a)      vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d)

b)      predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c)      vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d)      predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e)      predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f)       spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon §16a).

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa §18d).

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a)      poslanca obecného zastupiteľstva,

b)      starostu,

c)      člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d)      iného zamestnanca obce,

e)      podľa osobitného zákona §10b)

Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a)      vzdaním sa funkcie,

b)      odvolaním z funkcie,

c)      uplynutím jeho funkčného obdobia,

d)      smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

e)      dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

f)       dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon odňatia slobody nebol podmienečne odložený.

Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca §16), hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom.