Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História DHZ

História Dobrovoľného hasičského zboru siaha až do 2. polovice 20. storočia. Vtedy fungovala pod názvom Miestna jednota Československej požiarnej ochrany (MJ ČSPO). Práca MJ ČSPO v Tepličke bola v rokoch 1945-1960 na dobrej úrovni. Písomné záznamy sa nezachovali. Požiarny zbor mal dobré vybavenie: požiarnu zbrojnicu, motorovú striekačku s príslušenstvom - hadice....Požiarnici mali uniformy a výstroj. V letnom období sa pravidelne zúčastňovali nástupov k požiarnej zbrojnici za účelom cvičenia. Každoročne sa zúčastňovali okrskových súťaží, kde dosahovali dobré výsledky.

Veliteľmi (1 až 3 roky) boli Štefan Janica, Jozef Hamráček, Ján Tekáč, Ján Holečko, Jozef Jasečko. Od roku 1940 boli v obci tieto požiare, pri ktorých úspešne zasahoval miestny požiarny zbor. 13.10.1942 zhorelo 9 stodôl naplnených s nevymláteným obilím. Zasahovali zbory z Tepličky, Spišskej Novej Vsi, Markušoviec a Lieskovan. Príčina požiaru nezistená. V roku 1949 zhorela stodola Jána Kračka (pri dnešnom KD). Požiar vznikol od blesku. V roku 1954 zhoreli 2 stodoly plné nevymláteného obilia. Majitelia - Ján Koňak a Michal Jasečko. Požiar vznikol od blesku. Zasahoval aj požiarny zbor zo Spišskej Novej Vsi. Roku 1959 zhorela stodola s obilím a vozom Jozefovi Holečkovi (pri cintoríne). Zasahoval aj požiarny zbor zo Spišskej Novej Vsi.

           F114b

 

           F114c

 

          F115a      F116a

Do 3.2.1963 predsedom MJ ČSPO, ktorá mala 70 členov bol Jozef Hamráček. Veliteľom bol Jozef Jasečko. V roku 1962 družstvo mužov na okrskovej súťaži získalo 1. miesto. Postúpili na okresnú súťaž do Spišských Vlách, ktorej sa nezúčastnili, pretože sa nepodarilo zabezpečiť dopravný prostriedok. Družstvo dorastencov bolo na 5. mieste.

3.2.1963 na výročnej schôdzi bol zvolený nový 18 členný výbor. Predsedom sa stal Cyril Lačný, veliteľom František Tekáč. V roku 1963 bola činnosť organizácie dobrá. V roku 1964 začala stagnovať. Predseda Št. Navrátil i veliteľ C. Lačný organizovali nástupy, cvičenia, schôdze, ale účasť bola minimálna až žiadna. Rada MNV (Miestny národný výbor) uzn. Č. 26/1965 z 18.5.1965 ustanovila povinný 24 členný požiarny zbor z členov nar. r. 1935-1943. Uznesenie nebolo dôsledne uplatnené, pretože činnosť dobrovoľného požiarneho zboru bola obnovená a v ďalších rokoch na dobrej úrovni.

V roku 1961 až 1970 najaktívnejšími členmi výborov boli: Jozef Hamráček, Jozef Jasečko, Cyril Lačný, František Tekáč, Štefan Jasečko st., Cyril Tekáč, Milan Gbúr, Jozef Katriňák, a i. V roku 1967 bola daná do užívania garáž pri požiarnej zbrojnici. Garáž vystaval MNV v akcii "Z" a je určená na požiarne auto. Na jej výstavbe sa podieľali aj členovia organizácie požiarnej ochrany. V rokoch 1960-1970 boli v obci tieto požiare: v zime 1963 zhorela prípravovňa krmív na miestnom JRD (Jednotné roľnícke družstvo). Príčina požiaru nebola zistená. Škoda asi 25 000,- Kčs. Úspešne zasiahol miestny požiarny zbor s motorovou striekačkou DS-16. V ďalších rokoch zhoreli 2 udiarne s výrobkami 1 ošípanej - u Jozefa Jasečka (Koryteň) a Jozefa Filipa (Štehyň). Príčinou bola nepatrnosť pri údení. 10.9.1969 zhorela na JRD drevená šopa. Požiarom bolo zničené 170q síranu amónneho. Škoda 15 000,- Kčs. Požiar založil maloletý chlapec.

           F115b

 

           F238

 

           F116b  F116c

                         F116d

V rokoch 1971 až 1980 práca organizácie ZPO (zbor požiarnej ochrany) v Tepličke bola na dobrej úrovni. Mala 75-80 členov. Veľká pozornosť bola venovaná každoročným preventívnym prehliadkam. Členovia výboru a požiarnici po 2-3 chodili po domoch a prekontrolovali vo všetkých objektoch komíny, poriadok na povalách, elektrické svietidlá a vypínače. Kontrolu robili aj v hospodárskych budovách. Prehliadky robili aj v ZŠ, MŠ, KD, MNV, obchode,...Napr. v roku 1976 vykonali prehliadky v 248 objektoch. Každý objekt mal kartu, kde zaznamenali nedostatky. V 28 objektoch zistili väčšie nedostatky, pre ktoré bol určený termín odstránenia. Potom urobili dohliadky. Hrubo porušené predpisy boli v cigánskej osade. V roku 1976 vznikli 3 požiare: 2 lesné a 1 na JRD, kde už druhýkrát horela senažná veža (má železnú konštrukciu a plášť z dosák). Príčina požiaru samovznietenie. Rýchly zásah PD (požiarne družstvo) a občanov zabránil veľkým škodám. V roku 1977 PD zasahovalo pri požiari na JRD. Horel stoh slamy. V uvedenom roku požiarne družstvo sa zúčastnilo súťaže v Jamníku, kde získalo 2. miesto. Veliteľom PD bol Emil Kováč, preventivárom bol Michal Varša, strojníkom Michal Lačný. V rokoch 1979-1980 predsedom ZPO (Zväz požiarnej ochrany) bol Emil Kováč, podpredseda - veliteľ Cyril Hamráček (nar.10.11.1951), tajomník Cyril Lačný, strojník Michal Lačný, referent prevencie František Dutko. Požiarne družstvá pod vedením veliteľa C. Hamráčka si úlohy plnili veľmi dobre. Pravidelne nastupovalo na cvičenie a zúčastňovali sa okrskových súťaží. V roku 1978 družstvo mužov na súťaži v Spišskom Štvrtku získalo 1. výkonnostnú triedu.

F355

V rokoch 1971-1980 okrem už spomenutých boli ešte štyri požiare. Horela strecha na hospodárskej budove Františka Želonku č. d. 86. Príčinou požiaru bol elektrický skrat. Horela aj drevená šopa Márie Dutkovej č. d. 18. Príčina požiaru neznáma. V oboch prípadoch väčším škodám zabránil rýchly zásah tunajších požiarnikov. V ďalších dvoch uvedených požiaroch škody boli podstatne väčšie. Zhorela stodola Juraja Gbúra č. d. 30. V stodole bol uskladnený aj stavebný materiál. Požiarnikom sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na blízke budovy. V roku 1979 zhorela stodola Jána Lačného č. d. 262 v časti Potok.

           F356

ZPO vykonával v obci aj inú spoločensky prospešnú činnosť, ktorá je v pláne práce ZPO už dve desiatky rokov. Členovia sa každoročne zúčastňovali jarného upratovania. Urobili vzorný poriadok okolo zbrojnice a v priľahlej záhrade a okolo požiarnych nádrží. Vodu z nádrží vypustili a tieto vyčistili, aby voda bola čistá, bez rias. V marci-mesiaci požiarnej ochrany bola urobená protipožiarna propagácia-plagáty, fotodokumentácia a i. v skrinkách vedľa KD a na "Vyšnom konci"...V miestnom rozhlase odvysielali aspoň jednu reláciu s témou boja proti požiarom o nebezpečenstve vypaľovania suchej trávy a pod. Každoročne bol večer požiarnej ochrany, na ktorom bolo odpremietaných 4-5 krátkych filmov s požiarnou tematikou. Filmy boli požičiavané z Okresného výboru ZPO v Spišskej Novej Vsi. Členovia ZPO sa zúčastnili občas aj na brigádach na JRD. Výbor ZPO každoročne usporiadal 1-2 tanečné zábavy. Získané prostriedky boli použité na činnosť požiarnych družstiev, najmä pri účastiach na súťažiach (doprava,...).

            F134

            F135

            F136

            F138

ZPO mal každoročne zabezpečených v rozpočte MNV 2000,- Kčs na bežné výdavky-benzín, olej do motorovej striekačky, drobnú údržbu a i. Celoštátna hra "Plameň" pre kolektívy mladých požiarikov sa za päť rokov svojho trvania stala účinnou formou práce s deťmi do 15 rokov. V ZŠ 1.-4. roč. v Tepličke sa do záujmového krúžku požiarnikov prihlásilo 11 žiakov 3.-4. roč. Vedúcim krúžku bol F. Filip riaditeľ školy. Krúžok sa prihlásil do súťaže "Plameň 80". Súťaž mala 2 časti, jesennú a jarnú. Dňa 27.10.1979 sa konal 1. zraz súťaže Plameň 80 v Tepličke. Súťaž sa konala v ZŠ (na dvore a školskom ihrisku) a v KD. Organizátorom súťaže bol OV (Okresný výbor) ZPO v Spišskej Novej Vsi a ZPO v Tepličke. Organizačné práce tu v obci zabezpečil Cyril Hamráček veliteľ PD, Cyril Lačný, Emil Kováč, predseda a člen výboru František Dutko, Michal Varša, Ambróz Murdžák, a i. Po slávnostnom nástupe 8 družstiev 9-12 roč., 11 družstiev 13-15 roč., sa začala súťaž. Boli tu  mladí požiarnici z Markušoviec, Spišského Hrušova, Odorína, Rudňan, Letanoviec, Smižian, Harichoviec, všetky ZDŠ zo Spišskej Novej Vsi a Tepličky (Okrskové súťaže sa konali aj v Mlynkách a na Sivej Brade). Po súťaži účastníci dostali v KD guláš.

Druhý (jarný) zraz bol 26.4.1980 v Harichovciach. Okresný výbor vydal výsledky celookresnej súťaže "Plameň 80". ZŠ 1.-4. roč. v Tepličke sa umiestnila na 9. mieste v kategórii 9-12 ročných (účasť 17 družstiev). V kategórii 13-15 ročných sa súťaže zúčastnilo 34 družstiev.

ZO (základná organizácia) ZPO každoročne pracovala podľa vypracovaného plánu práce, ktorý schválila a o rok vyhodnotila výročná členská schôdza. Tieto sa konali obyčajne v decembri alebo januári. Výbor bol zvolený na 1-2 roky. Členské schôdze sa konali 2-3 krát v roku. Schôdze výboru mesačne a podľa potreby. Predseda, veliteľ, skladník a strojník boli zodpovední za majetok ZPO. Od oslobodenia do marca 1962 bola v požiarnej zbrojnici kancelária MNV. ZPO bol v uvedenom čase ukrátený o túto miestnosť potrebnú na svoju činnosť.

ZO ZPO v Tepličke sa do politického života obce zapájala veľmi málo. Pred voľbami ako organizácia NF navrhovala 2 svojich kandidátov za poslancov do MNV.

           F139

F140 F294

           F296

Od oslobodenia až do roku 1980 ZO ZPO urobila pre obec veľmi veľa. Počet jej členov sa i keď pomaly zvyšoval, pracovalo niekoľko výborov. Niektorí v ňom boli 1-2 roky, iní viac rokov. Na mnohých súťažiach sa postupne zúčastnilo desiatky mladých ľudí. Predtým si museli osvojiť základy požiarnej ochrany, obsluhy stroja, techniku zásahu atď. To vyžadovalo desiatky hodín cvičení.

Robili to preto, aby v prípade potreby chránili naše životy a materiálne hodnoty pred požiarmi. Robili to dobrovoľne a bezplatne. Prácu ZPO v Tepličke ako veľmi dobrú hodnotil aj Okresný výbor ZPO v Spišskej Novej Vsi, o čom svedčí niekoľko diplomov organizácii i jednotlivcom. Napr. dňa 10. decembra 1978 na výročnej členskej schôdzi Okresný výbor ZPO a výbor MO (miestna organizácia) ZPO v Tepličke nad Hornádom za príkladnú a obetavú prácu udelili vyznamenania nižšie uvedeným členom MO ZPO:

Čestné uznanie OV ZPO: Cyril Hamráček č. d. 173

Odznak "Za vernosť" - bronzová medaila: Michal Gbúr č. d. 19, Cyril Hamráček č. d. 9, František Tekáč č. d. 239.

Za príkladnú prácu v roku 1978: Emil Kováč č. d. 245, Michal Lačný č. d. 210, Ambróz Murdžák č. d. 224.

Vzorný požiarnik 3. stupňa: František Dutko č. d. 108, Cyril Hamráček č. d. 173, Matej Holečko č. d. 35, cyril Kračko č. d. 85, Emil Kováč č. d. 245, Cyril Lačný st. č. d. 143, Peter Lačný č. d. 3, Ambróz Murdžák č. d. 224, Ján Tekáč č. d. 39. 

III. výkonnostná trieda-1977: Cyril Hamráček č.d. 173, Michal Lačný č. d. 210, Metod Hamráček č. d. 173, Štefan merčák č. d. 75, Cyril Kračko č. d. 85, Ján Tekáč č. d. 38, Peter Lačný č.d. 3.

I. výkonnostná trieda-1978: Cyril Lačný ml. č. d. 143, Štefan Katriňák č. d. 208, Štefan Holečko č. d. 172, Ján Lačný č. d. 110, Ladislav Koňak č. d. 17, Stanislav Tekáč č. d. 239, Cyril Tekáč č. d. 199, Cyril Hamráček č. d. 173, Peter Hamráček č. d. 100.

           F297

Podobné vyznamenania boli občas udeľované aj v mnohých minulých rokoch. 27.8.1978 sa požiarne družstvo zúčastnilo súťaže požiarnických družstiev v rámci osláv 100. výročia založenia DPZ v Markušovciach. Získalo 2. miesto a pekný pohár. Veliteľom PD bol Cyril Hamráček.