Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Organizácie v obci

V obci fungujú rôzne organizácie. Pozemkové spoločenstvo Teplička - Urbariát, Jednota dôchodcov na Slovensku a Podporné pohrebné združenie na Slovensku odbočka Teplička. V budove Obecného úradu sídli Pošta. V obci sa nachádzajú aj dve predajne potravín - Potraviny Vladimír Gbúr a Potraviny Paciga.

 

Pozemkové spoločenstvo Teplička - Urbariát

Úradné hodiny: Sobota 8:00 - 12:00

 

Jednota dôchodcov na Slovensku

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Organizácia najmä:

– chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú  a sociálnu starostlivosť,
– pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
– chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú  a sociálnu starostlivosť,
– sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
– poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
– podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov
– pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov,
– je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG (Európska organizácia starších ľudí)  a EEFC (Európsky  ekonomický a sociálny výbor).

JDS v súčasnosti združuje  91 658 členov v  1 144  ZO JDS. Organizačnými celkami JDS sú okresné organizácie /71/, krajské organizácie /8/ a Ústredie JDS v Bratislave.

Treba zdôrazniť, že presadzovanie záujmov dôchodcov nerobí JDS len pre svojich členov, ale presadzuje záujmy všetkých dôchodcov našej republiky.

Dôležitou aktivitou je dobrovoľnícka činnosť, jej organizovanie i propagácia za účelom vzájomnej pomoci priamo v spoločenstve starších občanov. Zahŕňa v sebe nielen starostlivosť o dlhodobo a krátkodobo chorých, pomoc pri donáške obedov a pri nákupoch, pomoc pri domácich prácach, ale aj poskytovanie pomoci v akejkoľvek činnosti základných organizácií. Funkcie v ZO JDS a pomoc jej členom sú vykonávané bez nároku na odmeny.

V spolupráci s MPSVaR SR a liečebnými kúpeľmi organizuje JDS každoročne finančne zvýhodnené dotované rekondično-liečebné pobyty (viac ako 4 700 pobytov).

Na celoslovenskej úrovni sa každoročne organizujú:

- Celoslovenské športové hry a turistický zraz seniorov

- Celoslovenská prehliadka speváckych a folklórnych súborov seniorov

- Celoslovenská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy

- Celoslovenská prehliadka ručných prác „Zlaté ruky“

Tieto podujatia sú vyvrcholením aktivít ZO (základná  organizácia), ktoré sa prezentujú postupne v okresných a krajských kolách.

K prioritám JDS naďalej patrí úsilie o vytvorenie dlhodobého systému spravodlivého dôchodkového zabezpečenia seniorov formou nového modelu pre výpočet jeho valorizácie,  prekvalifikovať vianočný príspevok na 13-ty dôchodok a naďalej zlepšovať a rozširovať opatrovateľskú starostlivosť o seniorov utváraním a posilňovaním možností prežívať „jeseň života“  v prirodzenom rodinnom prostredí.

Členmi Jednoty sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami JDS.

Cieľom je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,chrániť práva a oprávnené požiadavky ,sledovať vývoj životnej úrovne, spolupracovať so zákonodarnými orgánmi, poskytovať právno- poradenskú službu v rámci svojich možnosti, organizovať dobrovoľnícku činnosť, podieľať sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti, pomáhať pri realizácii celoživotného vzdelávania a vyvíjať medzinárodné aktivity, smerujúce k spolupráci s organizáciami dôchodcov v zahraničí a inými organizáciami.

Členstvo v Jednote je dobrovoľné. Dôchodca o  členstvo požiada  základnú organizáciu v mieste  bydliska. Podmienkou je prihláška za člena, v ktorej okrem osobných údajov sa zaväzuje pravidelne platiť členské príspevky..

Platenie členských príspevkov patrí k základným povinnostiam člena, ktorý sa týmto podieľa na finančnom zabezpečení činnosti jednotlivých orgánov JDS. Odsúhlasený ročný príspevok je vo výške 2,00 EURA.

Dokladom o členstve je členský preukaz.

Viac informácií na http://jds.sk.

 

Podporné pohrebné združenie na Slovensku

Ústredie Betliar, Zlatá ul. č. 134, 049 21 Betliar

Oslavy 90. výročia založenia PPZ

V sobotu 10.marca 2018 v Kultúrnom dome v Betliari sa stretli takmer dve stovky delegátov a hostí, ktorí sa zišli, aby oslávili 90 rokov od založenia Podporného pohrebného združenia. Slávnostného ducha osláv podporilo aj ocenenie 135 členov, aj funkcionárov združenia.
K založeniu PPZ dňa 11. marca 1928 výraznou mierou prispeli Július Kossuth a Ján Macko. Cieľom združenia bolo a stále je vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o dôstojný  pohreb zosnulého. Združenie rýchlo rástlo a po desiatich rokoch už malo 144 odbočiek po celom Slovensku. Úspešne zvládlo finančné vyrovnanie po padlých v druhej svetovej vojne. Po roku 1948 i neskôr si dokázalo udržať existenciu, hoci tlak štátnej poisťovne bol veľký. Aj vďaka tomu sme najstaršie občianske združenie, ktoré kontinuálne pôsobí na Slovensku.
Združenie je oproti iným spoločnostiach pôsobiacim v oblasti poisťovníctva iné, svojím spôsobom jedinečné. A nielen tým, že ako jediné dokázalo  v minulom režime odolať snahám štátnej poisťovne o ovládnutie či zrušenie. Po revolučných zmenách v spoločnosti roku 1989 stratili platnosť všetky obmedzenia činnosti a otvorili sa dvere pôsobenia na Slovensku dokorán. Boli založené nové odbočky, aktuálne tak má  združenie 214 odbočiek.

Na XXIX. Valnom zhromaždení PPZ, ktoré sa konalo dňa 7.júna 2014, sa zmenil názov z Pohrebného podporného združenia na Podporné pohrebné združenie na Slovensku.

Podporné pohrebné združenie ukázalo za 90 rokov svojho trvania silu a opodstatnenosť svojej existencie. S prehľadom a cťou zvládlo ťažké chvíle, keď hrozil zánik. Dokázalo sa prispôsobiť novým podmienkam a nájsť vhodné riešenia. Nikdy však nezabúdalo na to hlavné, pomoc a podporu ľuďom v ťažkých chvíľach, na ľudský prístup. A to v súčasnosti nie je málo. Výhodou PPZ je hlavne to, že to nie je neosobná mašinéria veľkej poisťovne, ale je v nej osobný a ľudský prístup. Je to devíza, ktorú v súčasnosti ponúka v poisťovníctve málokto.

Zmeny od 1.1.2017

Správna rada PPZ na svojom zasadnutí dňa 21.8.2016 schválila s platnosťou od 1.1.2017 zvýšenie členského príspevku na 15,00 € ročne a výšku pohrebnej podpory podľa dĺžky členstva nasledovne:

Od 1 do 5 rokov členstva:       145,00 €
Od 5 do 10 rokov členstva:     220,00 €
Od 10 do 15 rokov členstva:   295,00 €
Nad 15 rokov členstva:           420,00 €

Násobky členských príspevkov od 1.1.2017 sa počítajú:

Napríklad: Dvojnásobok,  dvakrát 15,00 € = 30,- € čím sa automaticky zdvojnásobí výška finančnej pomoci zo základnej sadzby (napríklad: zo 420,00 € na 840,00 €).

Viac informácií na http://www.ppzbetliar.sk.