Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rada školy

 

RADA  ŠKOLY  pri  Základnej škole s materskou školou Teplička 49

Plán zasadnutí na školský rok 2019/ 2020

         V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

          Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školského zariadenia budú zaradené i ďalšie aktuálne otázky.

August – september

 • Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ Teplička 49.
 • Návrh na počty prijímaných žiakov ZŠ/ detí MŠ  a rozdelenie tried pre  školský rok.
 • Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy.

 Október – november

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.
 • Návrh štruktúry kariérnych pozícií PZ na nasledujúci školský rok.
 • Výberové konanie na riaditeľa školy.
 • Čerpanie rozpočtu.

Február – marec

 • Návrh rozpočtu na kalendárny rok.
 • Výročná správa rady školy.

                                                                                                                                                                         

Zoznam zvolených členov RŠ pri Základnej škole s materskou školou 49:

 1. 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov

               Mgr. Mária Dutková za ZŠ

               Ivana Chovancová  za MŠ

 1. 1 zástupca nepedagogických zamestnancov

               Mária Blašková

 1. 2 zástupcovia rodičov

            Denisa Horváthová  za  ZŠ

            Ľudmila Hamráková    za MŠ

            Zuzana Garajová    za MŠ

 1. 1 zástupca zriaďovateľa

              Martina Dzimková

 

                                                Predseda RŠ     Zuzana Garajová