Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Opakovaná voľba hlavného kontrolóra obce Teplička

Opakovaná voľba hlavného kontrolóra obce Teplička
O funkciu hlavného kontrolóra obce sa môžete uchádzať do 22.7.2021 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Teplička

Obecné zastupiteľstvo v Tepličke svojim uznesením č. 403/2021 zo dňa 04.03.2021 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Teplička na deň 23.07.2021.

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
 • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.
 1. náležitosti prihlášky :
 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
 • odpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.
 1. ďalšie predpoklady :
 • najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Teplička zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Obec Teplička, 052 01 Spišská Nová Ves  najneskôr do 22.07.2021 do 15,00 hod.

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu Teplička.

Deň nástupu do zamestnania : 01. august 2021, pracovný úväzok 0,05.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Voľba kontrolóra obce Teplička - výzva pre uchádzačov 07-2021 161.4 kB pdf 13.7.2021