Obec Teplička

Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva - stretnutie s občanmi obce

Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva - stretnutie s občanmi obce
Dňa 3.3.2019 bude verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva - stretnutie s občanmi obce, v sále Kultúrneho domu so začiatkom o 16:00 hod., spojené s vystúpením humornej skupiny ŠTRAMÁCI.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti Obecného úradu
4. Vystúpenie humornej skupiny ŠTRAMÁCI - 1. časť
5. Predstavenie plánu činnosti na roky 2019 - 2022
6. Fond čističky odpadových vôd a kanalizácie
7. Vystúpenie humornej skupiny ŠTRAMÁCI - 2. časť
8. Rôzne - nová internetová stránka a mobilná aplikácia obce
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver

Stramaci_karta

verejne-zasadnutie.jpg